Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 0BTW

0BTW, gevestigd te Breukelen, voert een onderneming die zich primair bezighoudt met het voeren van vooroverleg met de belastingdienst inzake btw-aspecten betreffende dropshipping alsmede het in voorkomende gevallen doen van verzoeken tot teruggave van btw. Op deze dienstverlening zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Opdrachtnemer hanteert de volgende algemene voorwaarden.

A. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en 0BTW gesloten overeenkomsten.
 2. Niet alleen 0BTW, maar ook de door of namens 0BTW bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Opdrachtgever is verplicht alle door 0BTW verzochte informatie alsmede relevante documenten en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat 0BTW niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan 0BTW verstrekte gegevens waarop 0BTW de offerte baseert. 0BTW is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te informeren met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is 0BTW verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door 0BTW voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst. 0BTW kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 0BTW gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan 0BTW
 1. 0BTW is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. Opdrachten worden schriftelijk/digitaal door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks al dan niet uitdrukkelijk mee instemt dat 0BTW aanvangt met de uitvoering van de opdracht, geldt de overeenkomst als gesloten conform de offerte en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever kan zich er dan niet meer op beroepen dat er geen opdracht is gegeven. Nadere afspraken zijn niet eerder van kracht nadat deze schriftelijk/digitaal door 0BTW zijn bevestigd.
 3. Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan 0BTW wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan anderen heeft verstrekt, zal hij 0BTW onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
 4. Indien de overeenkomst met meerdere (rechts-)personen als opdrachtgever wordt aangegaan zijn zij jegens 0BTW hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de op opdrachtgever rustende verplichtingen, waaronder, maar niet alleen, die tot voldoening van de facturen.
 5. Indien en voor zover enig in deze algemene voorwaarden opgenomen beding nietig of vernietigbaar mocht zijn, tast dit de overige bedingen van deze voorwaarden niet aan en blijven deze van toepassing. Partijen zullen zich ervoor naar beste kunnen inspannen het betreffende beding te vervangen door een beding dat verbindend, geldig en niet nietig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het betreffende beding.

B. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 0BTW spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. 0BTW neemt een inspanningsverplichting op zich, en geen resultaatsverplichting. 0BTW kan dan ook geen garantie geven terzake het door opdrachtgever verlangde resultaat.
 2. Voor zover noodzakelijk zal 0BTW zelf de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Het staat opdrachtgever vrij om in redelijkheid te informeren naar deze voortgang.
 3. Verstrekte opdrachten zullen door 0BTW uitsluitend uitgevoerd worden ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de (inhoud van de) verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen, noch kunnen zij terzake instructies geven.
 4. Een door 0BTW genoemde termijn is enkel bedoeld als richttermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is bedongen.

C. Inschakeling van derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever wordt omtrent inschakeling van derden schriftelijk geïnformeerd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan 0BTW, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. 0BTW is bevoegd hier een vergoeding voor te bedingen.
 3. Wanneer 0BTW op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Opdrachtgever kan 0BTW verzoeken een offerte van een derde op te vragen.
 4. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht 0BTW volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever in relatie tot 0BTW.
 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

D. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

E. Honorarium en kosten

 1. 0BTW heeft recht op een honorarium, te vermeerderen met de BTW, voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 2. Wanneer 0BTW door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of instructie van de opdrachtgever, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden eveneens gehonoreerd, overeenkomstig de bij 0BTW gebruikelijke honorariumtarieven. 0BTW zal de opdrachtgever hier vooraf over informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 3. 0BTW is bevoegd de toepasselijke tarieven lopende de opdracht aan te passen, na voorafgaande schriftelijke mededeling daartoe en toestemming van opdrachtgever.
 4.  Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die 0BTW niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.

F. Betaling en opschorting

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder enigerlei aftrek, verrekening of opschorting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 3. Klachten over een factuur dan wel de daarop in rekening gebrachte werkzaamheden, kosten (van derden) en overige posten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum, schriftelijk aan 0BTW medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de factuur en hierop voorkomende werkzaamheden, kosten (van derden) en overige posten volledig te hebben aanvaard.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. 0BTW is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever nalaat correct en tijdig uitvoering te geven aan de overeenkomst, waaronder de tijdige en volledige voldoening van de facturen, of wanneer 0BTW door een mededeling of gedraging van opdrachtgever redelijkerwijze mag begrijpen dat die tijdige en correcte nakoming achterwege zal blijven.
 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 0BTW zal alsdan minimaal 10% van het openstaande saldo in rekening brengen met een minimum van € 150,- te vermeerderen met 21% BTW.
 8. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

G. Opzegging, ontbinding en einde van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
 2. 0BTW is bevoegd de overeenkomst te ontbinden in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever.
 1. 0BTW is bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen wanneer het faillissement, surseance of schuldsanering van opdrachtgever wordt verzocht of uitgesproken, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in verband met omstandigheden die maken dat voortzetting van de overeenkomst niet meer van 0BTW kan worden verlangd.
 2. Wanneer de overeenkomst eindigt op een in art. G lid 2 en lid 3 beschreven wijze, zijn alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen per direct opeisbaar, is opdrachtgever gehouden tot betaling van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, de gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken kosten (van derden) en is opdrachtgever daarnaast gehouden tot het vergoeden van de schade die 0BTW door die opzegging/ontbinding oploopt. Deze schade wordt op ten minste 50% begroot van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige invulling van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest.

H. Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid

 1. Hiervoor is in art. B lid 2 reeds opgenomen dat 0BTW geen garantie geeft ten aanzien van het door opdrachtgever gewenste resultaat. 0BTW staat niet in voor de kwaliteit van door derden geleverde diensten en/of producten.
 2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever 0BTW en de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 0BTW van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart 0BTW voor alle aanspraken van opdrachtgever en door hem ingeschakelde of namens hem werkzame derden, alsmede van klanten van opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. 0BTW dient in geval van een vermeende toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn worden gesteld om alsnog correct na te komen
 6. Nu 0BTW geen garantie geeft ten aanzien van te bereiken resultaat is zij niet aansprakelijk vanwege het enkele feit dat dat resultaat niet wordt bereikt of door derden (bijvoorbeeld de Belastingdienst en/of andere overheidsinstellingen) wordt herroepen, vernietigd of anderszins ter discussie wordt gesteld.
 7. 0BTW is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan 0BTW toerekenbare en directe schade. Aansprakelijkheid van 0BTW voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens en materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 9. Voor het geval er geen uitkering plaatsvindt door voornoemde verzekering en er wel sprake is van aansprakelijkheid, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium terzake de desbetreffende opdracht tot een maximum van € 5.000, – exclusief BTW.
 1. 0BTW is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in producten of diensten van door, namens of ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door 0BTW zijn voorgedragen.
 2. 0BTW gaat er van uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden ten opzichte van anderen mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 0BTW tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van opdrachtgever jegens derde(n), behoudens opzet of grove schuld zijdens 0BTW.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden ook voor het geval een opdracht mocht zijn geweigerd en daar schade uit zou voortvloeien.
 5. 0BTW is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige onrechtmatige, illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van 0BTW in de (elektronische/digitale) data en systemen, ook als die inbreuk resulteert in (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, kopiëren, verwijderen, vernietigen of vertragen van zulke data en systemen. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan 0BTW verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Alle aanspraken jegens 0BTW verjaren een (1) jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, maar in ieder geval een (1) jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging, ontbinding of anderszins is geëindigd.

I. Overige bepalingen

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht en/of enige aanspraak uit hoofde van de met 0BTW gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, ter kennis komen en waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden 0BTW of de opdrachtgever schade (materieel en/of immaterieel, direct en/of indirect) zou kunnen berokkenen. Derden, die door 0BTW bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 5. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.